Triton01.jpg (19926 bytes)

    CHECKLISTA FÖR UTVÄRDERING

AV TÄTKONTROLL

UTVÄRDERING

Det är viktigt att fastställa huruvida tätkontrollarrangemangen kan erbjuda en reell möjlighet att presentera korrekta mätvärden. Undersökningen tar hänsyn till;

1. Tätkravsspecifikation

2. Mätinstrumentet,

3. Verktygslösningen,

4. Maskininstallationen,

5. Kalibreringsrutinen, 

6. Kunskapsnivån hos berörd personal vad gäller tätkontrollteknologi.

 

1. TÄTKRAVSSPECIFIKATION

A. Vätska

B. Vätsketryck 

C. Vätsketemperatur

D. Material 

E. Materialtjocklek 

F. Mättryck

G. Faktor för Fitness for Use

2. INSTRUMENTET

A. Har givaren alarm om membranet går utanför sitt mätområde (ändlägeslarm). Ej nödvändigt om givaren är av  keramisk eller pizoelektrisk typ.

B. Har instrumentet två stabiliseringsventiler ? Ej nödvändigt om mätvolymen är stor eller tätkravet är mindre strängt.

C.*Har instrumentet två av varandra oberoende tryckbegränsningsanordningar ? Regulatorn är ej i lagens mening att betrakta som tryckbegränsare.

D.*Har instrumentet två separata luftförsörjningar över var sin regulator ? En för mätluft och en för styrluft.

E.*Har instrumentet ventiler som arbetar utan spolar ?

F.*Har instrumentet inbyggd justerbar kalibreringsläcka ? 

G. Har instrumentet tillräcklig filterkapacitet ?

3. VERKTYGSLÖSNINGEN

Alla avtätningsarrangemang måste ha:

A.*Metalliska stopp.

B. Arrangemang för uppbackning av avtätningen.

C. Korrekt deformation av tätningsmaterialet.

D. Korrekt hårdhet på avtätningsmaterialet.

E. Avtätningsmaterialets tjocklek och det metalliska stoppets höjd beräknat som funktioner av testobjektets ytfinhet ?

F.* Tillräcklig slutningskraft ?

G.*Regulatorer på luftförsörjningsledningen till pneumatiska cylindrar ?

H.*Hydraulcylindrar förreglade under mätcykeln ?

I.* Avtätningsmaterialet inte limmat ?

4. MASKININSTALLATIONEN

A. Ingående matningstryck för mätluften beräknat efter lagen om adiabatiska tryckförändringar ?

B.*Omgivande miljön för provutrustningen vald med tanke på minimerandet av temperaturförandringar ?

C.*Stabiliseringstiden tillräcklig för stabil mätning ?

5. KALIBRERINGSPROCEDUR

A.*En person och avdelning ansvarig ?

B.*Kalibreringsinstrument tillgängligt ?

C.*Kalibreringen spårbar ?

D.*Skriven kalibreringsrutin ?

E.*Periodisk och registrerad kalibrering ?

F.*Dagligt repeterad kontroll av maskinens kalibrering ?

G.*Masterdetaljer icke använda för kalibrering ?

6. KUNSKAP I TÄTKONTROLLTEKNOLOGIN

A.* Är kalibreringsproceduren fullständigt förstådd ?

B.* Är behovet av gott underhåll accepterad och genomfört ?

C.*Full förståelse att tätkontroll är en del i kvalitetsprogrammet ?

D. Kunskaper i de grundläggande fysikaliska lagarna av betydelse för tätkontrollen ?

E.*Förståelse för det faktum att utan grundläggande kunskap i kvalité kommer tätkontroll att bli mindre meningsfull ?

KALIBRERINGSRUTIN

A. Skriven kalibreringsrutin skall finnas tillgänglig.

B. Periodisk kalibrering en gång per vecka och regisserade i ligger.

C. Kalibreringen kontrollerad tre gånger per skift.

D. Kalibreringsrutinen anslagen vid respektive maskin tillsammans med tätkravet.

E. Inga Masterdetaljer får användas vid kalibrering.

KALIBRERINGSPROCEDUR.

1. Placera ett testobjekt i provningsläge och stäng fixturen.

2. Koppla in kalibreringsinstrumentet på den i instrumentet inbyggda justerbara kalibreringsläckan.

3. Justera mättrycket till det i specifikationen angivna.

4. Öppna ventilen på kalibreringsläckan och starta upp en mätcykel.

5. Då mättrycket är uppnått börja mätningen av den utläckande volymen över kalibreringsläckan och uppmät samtidigt tiden.

6. Justera läckstorleken i överensstämmelse med tätkravet enligt samma metod som ovan. Kalibreringsinstrumentet kan kopplas bort.

7. Öppna fixturen och stäng ventilen till kalibreringsläckan.

8. Placera ett nytt provobjekt i provningsläge och stäng fixturen. Starta upp en mätcykel och studera givarens avdrift under mättiden. Avdriften skall vara noll.

9. Justera stabiliseringstiden för att få en avdrift som inte avviker från noll. Varje cykel erfordrar ett nytt provobjekt.

10. Placera ett provobjekt i provningsläge öppna ventilen till kalibreringsläckan och starta provningscykeln. Justera mättiden så att en felsignal ges strax före mättidens utgång. Varje cykel erfordrar nytt provobjekt. Stäng ventilen till kalibreringsläckan.

11. Placera ett provobjekt i provningsläge och starta provningscykeln. Om en godkänd signal ges öppna och stäng fixturen samt öppna ventilen till kalibreringsläckan. Starta ännu en provningscykel. Denna skall nu ge en felsignal. Anläggningen kan nu anses vara kalibrerad.

KONTROLLPROCEDUR

Denna procedur följer punkt 11 i kalibreringsproceduren. Om resultatet avviker från det förväntade enligt denna punkt måste hela kalibreringsproceduren genomföras.