Triton01.jpg (19926 bytes)          TRITON   -  VEM ÄR DET ?
Triton AB är ett företag som helt ägnar sig åt problemställningar inom kvalitétsområdet "Provtryckning, Tätkontroll och Läcksökning." Vi har under snart 20 år varit verksamma inom ämnesområdet. Vi finns på Sveriges framsida med vårt huvudkontor och har ett dotterbolag i England. Vårt verksamhet är baserad på att hjälpa våra kunder med råd och upprättande av provningsanvisningar och rutiner för att kunna möta ISO 9000 eller annan standard. Vi bedriver utbildning för att höja kunskapsninån inom vår nisch.

Vi arbetar inom många skilda branscher t.ex. Bilindustri, Läkemedel och Förpackningsindustri, Försvarsindustri, Sjukhus, VVS- och Elindustrin.

Kvalitét har under senare år blivit en hjärtefråga för vår industri. Detta kanske beroende på att den japanska industrin tar över mer och mer av vår marknad. De gör det till främsta del för att deras kvalitétsnivå är högre än vår. Den i särklass största reklamationsorsaken inom verkstads- och förpackningsindustrin är läckage. Detta är det av största vikt att minimera läckagefrekvensen. Triton AB presenterar sitt nya kursprogram "TÄTKRAV OCH TÄTKONTROLLMETODER" på den svenska marknaden.

Triton har i över tio år bedrivit kurser i ämnet. Under 1988 omarbetats kursen dramatiskt och anpassades till ISO-9000 standard. Samtidigt sammanställdes en helt ny kursdokumentation där våra senaste resultat inom beräkningsmetodiken för tätkrav finns presenterad med kurvor och tabeller. Där ingår också detaljerade beskrivningar av de på marknaden förekommande mätmetoderna och förklaringar till metodernas för- och nackdelar samt deras begränsningar.

Triton kan utan att vara bunden till någon leverantör objektivt belysa hela detta område. En begränsande faktor när man konstruerar tätkontrollanläggningar är att kunskapen oftast är låg då det gäller inbyggnad av ett dynamiskt tätningsförband. Vi delar nu med oss av våra erfarenheter och presenterar också detta i dokumentationen.

Tritonkursen introducerar den teknologi som är väsentlig för att fastställa den sanna tätkravsspecifikationen samt klargör hur kravet bör uttryckas på ritningsunderlag, annan dokumentation samt rapporter. Frågeställningen i samband med kontroll av komponenter, detaljer och färdiga produkter belyses och samtidigt ges objektiva och ingående förklaringar av de storheter som medverkar till ett riktigt testresultat. Upphandling av kontrollanläggningar underlättas efter en ingående genomgång av checklista för teknisk utvärdering.

Tritonkursen ger deltagaren en utförlig inblick i metodiken för tätkravsberäkningar och teknologin bakom tätkontroll och läcksökning. Detta kommer att medverka till att möjliggöra en läckagerelaterad kvalitétsförbättring och därmed minskad reklamationskostnad.

I strävandena att höja den läckagerelaterade kvalitetsnivån till samma nivå som gäller övriga kvalitetsbegrepp inom företaget kan Triton AB erbjuda sina tjänster inom flera områden:

A. Beräkna och fastställa en tätkravsspecifikation i enlighet med företagets uppfattning av kvalitetsbegreppet Fitness for use.

B. Bistå med rådgivning vid val av tätkontrollmetod.

C. Tekniska utvärderingar och råd i samband med upphandling.

D. Besiktning av befintlig utrustning och fastställande av utrustningens lämplighet. I förekommande fall lämnas råd och anvisningar för kompletteringar för att få utrustningen funktionsduglig och för uppfyllande av ISO-9000 standard.

E. Utvärdering av underleverantörers kunskapsnivå inom ämnesområdet.

F. Hjälp med verktygskonstruktion och beräkning av hur ett korrekt tätningsförband bör utföras.

G. Upprättande av kalibreringsrutiner enligt ISO-9000 standard. Utbildning av samtliga personalgrupper som kan inverka på att en planerad kvalitetsnivå kan upprätthållas.