Triton01.jpg (19926 bytes) KURSINNEHÅLL

 

   
Syfte med kvalitét
Historiskt perspektiv
Fitness for use
Nyckelbegrepp inom kvalitét
   
ISO-9000
Rättesnöret för krav och kalibrering
Luftens fysikaliska egenskaper
Grunderna för provning med gas
   
Kvalitétsanpassning
Basen för kvalitét
Boyels lag
Ofta bortglömt vid provningen
   
Fysikaliska lagar
Fakta vi måste acceptera
Kompression Expansion
Enkelt men bortglömt
   
Adiabatiska tillståndsförändringar
Beräkningar för påfyllningsmediats temperatur
och tryck
Fysiken bakom läckage i små hål
Det teoretiska underlaget presenteras för såväl
Vätska som Gas
   
Vattenånga
Konsekvenser för provningen om luften
innehåller vatten
Tabeller för viskociteter för olika vätskor
Olika mediers förmåga att tränga genom en por
   
Omräkning till andra medier
Tätt vad är det ?
Temperatur
0.01 grads temperatursskillnad kan ge signal
   
Empiriska värden
Resultat från 200 laborationer
Material
Olika material ger upphov till olika läckagehastigheter
   
Lufttryck Lagstiftningen kan hindra provning vid
vissa tryck
Stabiliseringstankar
Hur bör man behandla inkommande tryckmedia
   
Vibration
Vibration kan ge ett ökat läckage
Beräkning av läckagemängd
Teoretisk beräkning
   
Tätkontrollmetoder (tryckmätande)
Detaljgenomgång
Tätkontrollmetoder (spårgasmätande)
Detaljgenomgång
   
Beräkning av vacuumpumpningstider Beräkningsunderlag Kapilärkraftsinverkan
Varför hittar vi inte läckorna ?
   
Verktyg för tätkontroll
Verktygskonstruktion för provning
Exempel från industrin
Flera exempel beskrives
   
Läcksökningsteknik
Metodinformation
Tätkontrollteknik
Metodinformation
   
Differentialtryckgivare
Presentation av mätdon
Provtryckning
Definition
    
Kalibrering
Ofta ett glömt kapitel i tätkontrollen
Absoluttryckmätning
Definition
   
Chockfyllning
Teknik för provning av elastiska material
Tätkravsstandard
Triton tätkravsstandard enligt ISO-9000
   
Kvalitétsförbättringar
Mätresultatens användning
 
 

TRITON AB , som specialiserat sig på utbildning i ämnesområdet tätkontroll och tätkrav inbjuder till kurs.

Vi går igenom metodiken från konstruktion till färdig produkt och belyser nödvändigheten med ett korrekt tätkrav samt frågeställningar rörande metodval. Vi går igenom fixturinbyggnad avseende såväl avtätningskonstruktionen och slutningskrafter. Detta innebär att man efter avslutad kurs skall kunna sätta korrekta tätkrav samt välja rätt metod. Man kan även fastlägga och specificera sina krav vid upphandling av ny utrustning. Kurserna anpassade till ISO-9000 standard. Till uppdragsgivarna hör Volvo, Saab-Scania, Bofors, Chrysler, Rover, Jaguar, Perkins samt stora delar underleverantörsindustrin.

Läckage är den i särklass största orsaken till reklamationer inom industrin. Upp till 70% av reklamationerna inom t.ex. bilindustrin är läckagerelaterade. Underleverantörerna svarar för långt över hälften av dessa, beroende på felaktiga komponenter. Kurser utvecklade för att ge konstruktions-, kvalitéts-, kontroll-, produktions- och inköpsfunktionerna den kunskap de behöver, finns nu tillgängliga.

Kurstiteln är "TÄTKRAVSPECIFIKATION OCH TÄTKONTROLLTEKNOLOGI", där vi har identifierat fyra ämnesområden, var och en av vital betydelse, för att fastställa tätkrav och upprätta korrekta kontrollfunktioner.

TÄTKRAVSSPECIFIKATION

Det korrekta tätkravet måste specificeras (att ange detta som "tätt", "helt tätt", "gastätt" eller "vätsketätt" måste betraktas som parodi i kvalitétssammanhang), detta fastställs efter beräkning med ingående parametrarna media, mediatemperatur, mediatryck, material, materialtjocklek, företagets faktor för "fitness for use", testmedia samt testtryck.

KONTROLLUTRUSTNING, AVTÄTNINGSINBYGGNAD

Val av korrekt metod och instrumenttyp med tillräcklig upplösning måste beaktas. Tätningsinbyggnaden måste vara konstruerad med me-talliska stopp och tät-ningsuppbackning.

KALIBRERING

Kalibreringsförfarandet måste vara specificerat och spårbart helt i enlighet med ISO-9000 standard. Därmed förstås att förutom instrumentet måste även avtätningar och fixtur omfattas av kalibreringsrutinerna.

FYSISKA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR.

Vid användning av tryckmätande metoder bör ingående tryck bestämmas med utgångspunkt från lagen om adiabatiska tryckförändringar.

Triton introducerar den teknologi som är väsentlig för att fastställa tätkravsspecifikationen samt klargör hur kravet bör uttryckas på ritning. Frågeställningar i samband med kontroll av komponenter, detaljer och färdiga produkter belyses och samtidigt ges objektiva och ingående förklaringar av de storheter som medverkar till ett riktigt testresultat. Upphandling av kontrollanläggningar underlättas efter en ingående genomgång av checklista för teknisk utvärdering.

Kursen ger en utförlig inblick i metodiken för tätkravsberäkningar och teknologin bakom tätkontroll och läcksökning. Detta kommer att medverka till att möjliggöra en läckagerelaterad kvalitétsförbättring och därmed minskad reklamationskostnad

Endast en ökad kunskap leder till framgångar inom allt kvalitétsarbete.