Triton01.jpg (19926 bytes)

PROVTRYCKNING - VAD ÄR DET ?

Provtryckning svarar på frågan 
"om objektet håller eller inte" .
Någon annan information ges inte.
 

    
PROVTRYCKNING är att betrakta som en ren hållfasthetskontroll. Om och när vi genomför en provtryckning innebär detta att vi vill ha svar på frågan, huruvida objektet håller eller inte håller vid en tryckbelastning. I de regelverk vi arbetar med i Sverige fastläggs att ett givet övertryck pålägges och att man efter en viss given tid fastställer att provobjektet inte intagit en farlig formförändring alternativt intagit ett statiskt tillstånd. Med visst givet övertryck avses ett tryck som är 30% högre än märktrycket för produkten.

Med viss given tid avses den tid som efter beräkningar fastlagts, beroende på objektets form och de material som ingår, av myndighet. Om provningen utföres med vätska eller gas är en fråga som är helt beroende av säkerhetsaspekter, för detta har arbetarskyddsstyrelsen utarbetat regler.

I inget avseende behöver man i detta fall ta hänsyn till eventuellt läckage så länge man kan fylla på tryckmedium i minst den takt som läckagets storlek erfordrar.

Provtryckning är helt och enbart en hållfasthetskontroll och i inget avseende behöver eventuellt läckage bestämmas.